Avís Legal

 • Aquestes condicions generals d’ús regulen la utilització de la pàgina web que el Teatre Auditori Felip Pedrell (en endavant el Teatre Auditori) posa a disposició de la ciutadania i de les empreses: www.teatreauditoritortosa.cat (en endavant la Pàgina) titularitat de l’Ajuntament de Tortosa amb domicili: plaça d’Espanya, 1, 43500 Tortosa (Tarragona).
 • La utilització de la Pàgina pretén facilitar l’accés a informació i determinats serveis posats a disposició dels usuaris per l’Ajuntament. El Teatre Auditori permet a través de la seva pàgina accedir als continguts informatius d’espectacles i activitats culturals i dona servei a la ciutadania, els permet comunicar-se i interactuar i fer transaccions amb l’Ajuntament mitjançant la canalització d’informació, comunicació, compra d’entrades, peticions, etc. dirigides a l’Ajuntament, així com formular reclamacions o suggeriments sobre els serveis posats a la seva disposició.
 • En l’accés per a la utilització de la Pàgina es requereix l’acceptació expressa de l’usuari de totes i cadascuna de les clàusules que s’indiquen en aquest avís legal, així com cadascuna de les advertències o clàusules específiques que s’estableixin en les diferents seccions d’ofertes de serveis municipals informats en aquesta pàgina, que apareguin en la versió publicada al portal en el moment de l’accés.
 • L’Ajuntament es reserva el dret a modificar sense previ avís en qualsevol moment el format, la configuració o la presentació de la Pàgina, així com les condicions en què es presenten els serveis de la ciutadania.
 • En cas de no acceptar les clàusules establertes en aquest avís legal, l’usuari s’haurà d’abstenir d’accedir i/o utilitzar els serveis i/o continguts posats a la seva disposició a la Pàgina i l’abandonarà.

ÚS DE LA PÀGINA

 • L’usuari s’obliga a no utilitzar la Pàgina per a la realització d’activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic i a no efectuar accions lesives als drets de l’Ajuntament, a qualsevol altra administració pública o tercers, i en general a fer un ús conforme a les condicions establertes en aquest avís legal. Així mateix, s’obliga a no realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial remetent missatges que utilitzin una identitat falsa.
 • L’Ajuntament actua exclusivament com a responsable de la Pàgina en la seva condició de prestador d’un servei d’informació sobre els seus propis serveis, i no es fa responsable dels continguts que, en contravenció a aquestes condicions generals, els usuaris poguessin enviar o publicar, sent l’usuari l’únic responsable de la veracitat i licitud d’aquestos.
 • L’Ajuntament podrà interrompre el servei de la Pàgina que estigui utilitzant l’usuari i resoldre de manera immediata la relació amb l’usuari si detecta un ús de la Pàgina o qualsevol dels serveis que s’ofereixen que pugui considerar contrari al que expressa aquest avís legal.
 • L’Ajuntament prohibeix expressament la realització de «framings» o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts de la seva Pàgina.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 • La totalitat d’aquesta Pàgina: text, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis sobre propietat intel·lectual i industrial sent propietat de l’Ajuntament, o dels proveïdors de servei que hagin cedit a l’entitat pública la seva explotació, i en queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, excepte per a ús personal i privat.
 • L’Ajuntament no garanteix que els continguts siguin precisos o lliures d’error o que el lliure ús d’aquestos per l’usuari no infringeixi cap dret de terceres parts. El bon o mal ús d’aquesta Pàgina i dels seus continguts està sota la responsabilitat de l’usuari.
 • La posada a disposició dels continguts de la Pàgina no implica la cessió de titularitat o explotació per l’usuari el qual es compromet a usar-la segons els continguts establerts en aquestes condicions. Així mateix, queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o redifusió, total o parcial, de la informació continguda en la Pàgina, sigui quina sigui la seva finalitat i el mitjà utilitzat per a això, sense autorització prèvia de l’Ajuntament o del titular dels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

ÚS DE TECNOLOGIA COOKIE

 • L’Ajuntament es reserva el dret d’utilització de les denominades «cookies», en qualsevol tipus d’utilització de la Pàgina. No obstant això, s’informa als usuaris de la possibilitat de rebutjar aquesta utilització en el seu terminal informàtic, per la qual cosa es prega la consulta de la configuració del navegador al terminal de l’usuari. En aquest cas, potser la pàgina no mostri totes les seves funcionalitats.

COMUNICACIONS TELEMÀTIQUES I DOCUMENTS

 • L’intercanvi d’informació o participació en possibles fòrums d’opinió pels usuaris estarà en tot cas sotmès a aquestes condicions d’ús de la pàgina. S’adverteix que al ser un accés de caràcter públic qualsevol opinió, comentari o informació podrà ser coneguda per tercers a l’hora de la publicació. En tot cas la responsabilitat de les manifestacions difoses a la pàgina web correspon en exclusiva al titular que les efectua.
 • Qualsevol document o informació la discrepància del qual sigui entre la versió oficial i la versió oferta en aquesta pàgina, serà en qualsevol cas la versió oficial de les administracions públiques l’única legalment vàlida, ja que la informació administrativa publicada no substitueix la publicitat legal de les lleis, o els actes que formalment hagin de ser publicats.

ENLLAÇOS O LINKS

 • La Pàgina pot incloure enllaços o links a llocs de tercers. Les pàgines pertanyents a tercers no han estat revisades ni són objecte de controls per part de l’Ajuntament. En qualsevol cas, l’Ajuntament no podrà ser considerat responsable dels continguts d’aquests llocs web ni de les mesures que s’adoptin relatives a la seva privacitat o al tractament de les seves dades de caràcter personal.
 • L’Ajuntament recomana la lectura detinguda de les condicions d’ús i la política de privacitat d’aquests llocs. En cas d’estar interessat en activar un enllaç a alguna de les pàgines de l’Ajuntament haurà de comunicar-ho, obtenint el consentiment exprés per crear l’enllaç. L’Ajuntament es reserva el dret d’oposició a l’activació d’enllaços amb el seu lloc web.

MENORS D’EDAT

 • L’Ajuntament recorda als usuaris majors d’edat, que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat determinar quins serveis i/o continguts són no apropiats per a l’edat d’aquests últims.
 • L’Ajuntament els informa que existeixen programes informàtics que permeten filtrar i bloquejar l’accés a determinats continguts i serveis, de tal manera que els pares o tutors, per exemple, poden decidir quins són els continguts i serveis d’Internet als quals els menors poden tenir accés i quins no.

RESPONSABILITATS

 • L’Ajuntament no serà responsable directament ni subsidiàriament de:
  1. La qualitat del servei, la velocitat d’accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la Pàgina.
  2. Els danys que puguin causarse en els equips de l’usuari per la utilització de la Pàgina.
  3. Els casos en què un tercer, violant les mesures de seguretat establertes, accedeixi als missatges o els utilitzi per a la remissió de virus informàtics.
  4. Els vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o posats a disposició.
  5. La licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts que els usuaris transmetin amb la utilització de la pàgina o dels serveis en ell oferts, així com tampoc la seva veracitat o exactitud. L’Ajuntament no controla la utilització que els usuaris fan de la Pàgina, ni garanteix que ho facin conforme al que estableix aquest avís legal.
  6. L’actualització dels continguts oferts en els apartats de notícies.
 • A títol enunciatiu i amb caràcter no limitatiu, l’usuari serà responsable de:
  1. Dels continguts que introdueixi, especialment de les dades i informacions introduïdes i enviades a l’Ajuntament per mitjà de la Pàgina o a la Pàgina.
  2. De la realització de qualsevol tipus d’actuació il·lícita, lesiva drets, nociva i/o perjudicial.
  3. De la custòdia del seu nom d’usuari i password, no comunicant-lo a terceres persones, per evitar suplantacions d’identitat o facilitació de dades no veraces o incorrectes.
 • Així mateix si l’Ajuntament tingués coneixement de l’ús fraudulent dels serveis facilitats, amb accions atemptatòries pel usuaris contra drets de tercers o constitutives d’actes il·lícits o contra el propi Ajuntament, es reserva el dret de posar en marxa les mesures oportunes per evitar-ne la continuïtat i poder, si s’escau emprendre accions legals oportunes.

FUR

 • Aquest avís legal es troba redactat en català, i es troba sotmès a la legislació espanyola vigent. Per a qualsevol tipus de controvèrsia derivada de la utilització dels serveis oferts o dels continguts propis de la Pàgina les parts, amb l’acceptació de les clàusules establertes en aquest avís legal, es sotmetran als tribunals i jutjats competents en cada cas.